Výskum a inovácie - Projekt EU 2021

NAZOV PROJEKTU:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v priemyselnom podniku SCAME-SK, s.r.o.

 • Kód projektu v ITMS2014+: 310041AYQ3
 • Miesto realizácie projektu: Dolný Kubín
 • Výzva – kód Výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os:   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • Investičná priorita: 4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
 • Špecifický cieľ: 4.2.1. Zníženie energetikej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
 • Schéma pomoci: Schéma podpory na vypracovane energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)


Celkové oprávnené výdavky projektu: 230 513,65 EUR
Schválená výška NFP: 59 066,13 EUR

 • Celková dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov
 • Začiatok realizácie projektu: 10/2021
 • Ukončenie realizácie projektu: 03/2023

Hlavnou aktivitou projektu spoločnosti SCAME-SK, s.r.o. je Implementácia opatrení z energetického auditu. Hlavnými cieľmi projektu sú:

 • Zvýšenie energetickej efektívnosti v prevádzke žiadateľa
 • Zníženie spotreby primárnych zdrojov energie

Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie dvoch opatrení navrhnutých v energetickom audite, konkrétne vybudovaním zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (FVE) a výmenou vybraných svietidiel za svietidlá s technológiou LED.

 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Newsletter

Dostaňte od nás zaujímavé novinky ako prví