Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (e-shop)

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.scame.sk

Úvodné ustanovenia:

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou SCAME-SK s.r.o., so sídlom Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 36004731, DIČ: 2020426089 zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 3431/L, kontaktné tel. č. +421 43 5818100, kontaktná e-mailová adresa: scame@scame.sk, ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.scame.sk (ďalej len „Kupujúci“).

Spotrebiteľom je osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.scame.sk (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa nasledujúceho článku (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Tieto obchodné podmienky sú záväzné od 25.05.2018.

Objednávky:

Objednávky prijímame prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho na stránke www.scame.sk. Pracovná doba: Po-Pia 7-16 hod. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Objednávka musí obsahovať:

  • úplnú a presnú fakturačnú adresu, telefonické spojenie (pre možnosť konzultácie )
  • adresu pre doručenie – iba ak je rozdielna od fakturačnej
  • presné objednávacie číslo tovaru podľa nášho katalógu, počet kusov
  • spôsob vybavenia zákazky (kuriérom, osobný odber)
  • kontaktnú a oprávnenú osobu

Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Kópia objednávky z e-shopu je kvôli Vašej kontrole automaticky zasielaná aj na Vašu emailovú adresu. Objednávky je možné stornovať do 15.00 hod v deň objednania. Po tomto čase je tovar zvyčajne expedovaný. Tovar ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť! Pri objednávke neskladových položiek, alebo väčšieho množstva tovaru ako je pre nás bežné, požadujeme platbu vopred. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, alebo má zákazník voči nám finančné záväzky.

Ceny tovaru:

Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách v našej databáze, alebo na internete v čase doručenie objednávky pokiaľ nebola dohodnutá iná cena, prípadne vypracovaná cenová ponuka. Vyhradzujeme si právo zmeny cien o ±5-10% bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sa menia priebežne podľa aktuálneho nákupu (bežne aj smerom dole). Vyšší nárast cien konzultujeme so zákazníkom. Akciové ceny platia počas trvania akcie alebo do vypredania tovaru. V zásielke spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá je súčasne dodacím listom, prípadne záručným listom. Firma je platcom DPH.

Poštovné:

V súčasnosti tovar posielame prepravnou spoločnosťou SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., alebo DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o.. Tovar zaslaný prostredníctvom prepravnej služby je dodaný do 24 hodín. Poštovné hradí príjemca v závislosti od fakturačnej sumy tovaru. 7,97 € s DPH do  fakturačnej  sumy tovaru 66 € s DPH. Bez poplatku pre fakturačnej  sumy tovaru nad 66 € s DPH.

Kuriér, dodanie do 24 hod. Pri nedoručení zásielky Vás kuriér bude telefonicky kontaktovať a môžete dohodnúť opakované doručenie zásielky (prípadne čas/miesto).

 

 

Manipulačný poplatok zahŕňa balné náklady a bankové poplatky. Nezahŕňa náklady za platbu na dobierku.

Expedícia:

Väčšinu tovaru máme skladom a tovar expedujeme takmer ihneď (maximálne na ďalší pracovný deň) pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo nie je iný vážny dôvod (napr. neúplne vybavená objednávka . Termín začína prijatím objednávky a končí dátumom expedície. Objednávky evidujeme 30 dní. V prípade, že predpokladaný termín vybavenia objednávky je dlhší ako 30 dní, oznámime to zákazníkovi. Ak nie je možné vybaviť objednávku naraz, bude expedovaná po častiach v závislosti od termínov dodania tovaru, podľa nášho uváženia s ohľadom na požiadavky zákazníka pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Objednávky prijaté do cca 12-tej hodiny sa snažíme expedovať ešte tento deň.

Ostatné:

Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho úplného zaplatenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené prepravnou službou, vinou výrobcu, dodávateľa alebo iných nepredvídateľných prekážok. Objednaním tovaru alebo prevzatím zásielky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s našimi obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše údaje budú využívané na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy (objednávky) a nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie vašej zásielky. Tieto sú poskytované a

 

sprístupnené prepravnej spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. so sídlom Družby 22, Banská Bystrica 974 01 IČO: 45 497 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17990/S

sprístupnené prepravnej spoločnosti DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o. so sídlom Na pántoch 18, Bratislava-Rača 831 06 IČO: 47 92 7682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 100759/B

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie povinností na základe kúpnej zmluvy (objednávky), minimálne však po dobu trvania záručnej doby tovaru.

Prístup registrovaného kupujúceho obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

V prípade, že ste pri registrácii slobodne a dobrovoľne zaštrtli políčko súhlasu na účely zasielania informácií o zľavách a novinkách, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách našej spoločnosti elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing), budeme využívať Vaše kontaktné údaje na účely zasielania takýchto oznámení. Pokiaľ ste u nás už nakúpili a poskytli svoje údaje v objednávke, Vaša e-mailová adresa môže byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), t.j. na zasielanie obchodných oznámení SCAME SK s ponukou podobných tovarov. Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení môžte kedykoľvek vyjadriť zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu: scame@scame.sk alebo zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu našej spoločnosti.

 

Je dôležité, aby Vami uvedené údaje pri registrácii a v objednávke boli úplné a pravdivé.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom našou spoločnosťou ako Prevádzkovateľom sú podľa ust. § 19 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné:

 

a)      Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

b)      Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c)      Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

d)     Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

e)      Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

f)       Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

g)      Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Newsletter

Dostaňte od nás zaujímavé novinky ako prví