Záručné podmienky a reklamácie

Záručné podmienky pre „e-shop“ scame

Záručné podmienky a reklamácia tovaru

Za kvalitu tovaru ručíme v rozsahu platných slovenských zákonov podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka.

Občiansky zákonník:

 1. Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:
  • 24 mesiacov od dátumu predaja.
  • 3 mesiace na opravy výrobkov.
 2. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 3. Po 6-tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že s výrobkom bolo zaobchádzané správne a závada nevznikla jeho alebo iným zavinením, alebo nie je spôsobená bežným upotrebením.
 4. Podľa občianskeho zákonníka má zákazník pri nákupe cez internet právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 7dní bez uvedenia dôvodu. Výrobok musí byť vrátený nepoužitý s kompletným príslušenstvom, v originálnom balení, návodom, záručným listom, ... Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 5. Predávajúci po prekontrolovaní tovaru vráti zákazníkovi sumu za tovar v lehote 15 dní na jeho účet ktorý uvedie v sprievodnom liste.

Obchodný zákonník:

Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 6 mesiacov alebo viac ak je to v záručnom liste uvedené.

Všeobecné podmienky:

 1. Predávajúci garantuje, že predaný tovar je pri prevzatí bez závad, má akosť a úžitkové vlastnosti zodpovedajúce účelu, ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Na tovar spotrebného charakteru sa záruka 24 mesiacov nevťahuje.
 3. Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru
 4. Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol u nás zakúpený aj zaplatený.
 5. Dokladom pre účely uplatnenia záruky je nami vystavená faktúra, prípadne záručný list (ak bol vystavený).
 6. Pozáručný servis zabezpečujeme iba na nami predávaný, alebo nami distribuovaný tovar (nutné predložiť záručný list).
 7. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca, preto pri preberaní zásielky skontrolujte jej neporušenosť. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s kuriérom. Neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri doprave nebudú uznané!
 8. Po prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, počet kusov, správnosť objednaného a dodaného tovaru. Prípadný rozdiel sa musí nahlásiť do 24 hodín (emailom, telefonický) po prevzatí .
 9. Reklamácie na neúplnosť a nekompletnosť zásielky (obsah zásielky nezodpovedá faktúre) je nutné predložiť bez zbytočného odkladu, max. do 24 hodín po prevzatí zásielky. Po tomto termíne nemôžeme preveriť skutočný stav a reklamácie nebudú uznané.
 10. Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 350,- Sk (11,618 €) bez DPH za každú aj začatú hodinu.
 11. Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.
 12. Všetky parametre a informácie uvedené v katalógoch sú informatívne a preto sa nedá odvolávajúc sa na tieto informácie uplatňovať akékoľvek nároky.
 13. Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky a s nimi súhlasí.
 14. V sporných prípadoch sa bude postupovať individuálne.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie závad, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.
 2. Reklamovať je možné vady výrobného charakteru ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. V tomto čase je nutné si reklamáciu aj uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zanikne.
 3. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie.
 4. Pri oprávnenej reklamácií bude tovar vrátený zákazníkovi na naše náklady.
 5. Reklamáciu je nutné uplatniť osobne (priamo na našej predajni) alebo písomne s vyplneným reklamačným listom v ktorom musí byť uvedený presný popis závady. Bez priloženého reklamačného listu s podrobným popisom závady nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákazníkovi.
 6. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 7. Po 6-tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že závada nevznikla jeho alebo iným zavinením a s výrobkom bolo správne zaobchádzané.
 8. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný vec prevziať
 9. Ak ide o vadu ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade že výrobok nebol použitý, je možné ho vymeniť za nový (prípadne jeho časť). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 10. Pri neodstrániteľných závadách má kupujúci právo na výmenu za bezchybný kus alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Cena tovaru bude ponížená o pomernú časť odpovedajúcu času používania.
 11. Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká závada viac krát (3x), má kupujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade.
 12. Kupujúci môže tiež požadovať zľavu. Tá sa poskytne ak výrobok má vady ktoré nebránia jeho používaniu. V tomto prípade vady na ktoré bola poskytnutá zľava už nie je možné neskôr reklamovať.
 13. Pri tovare ktorý je predávaný v originálnom balení, meraním, vážením, alebo pri vyššom počte drobných elementov je dovolená tolerancia +/-2%.

Postup pri reklamácií:

 1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme nás vopred kontaktovať telefonický alebo e-mailom .
 2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), záručný list (ak bol vystavený a vyplnený reklamačný (môžete si ho stiahnuť tu ) s presným popisom závady . Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
 3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanický nepoškodený.
 4. Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky firmy.
 5. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť.
 6. V reklamačnom liste uveďte meno pracovníka s ktorým ste reklamáciu konzultovali.
 7. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
 8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Newsletter

Dostaňte od nás zaujímavé novinky ako prví