Výskum a inovácie - Projekt EU 2017

Názov projektu : 

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemyselnom podniku SCAME-SK, s.r.o.

 • Kód projektu v ITMS2014+ : 313012D304
 • Miesto realizácie projektu :   Dolný Kubín
 • Výzva - kód Výzvy :                OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
 • Operačný program:                 Výskum a inovácie
 • Spolufinancovaný fondom:      Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os:                             1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
 • Investičná priorita:                          

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

 • Špecifický cieľ:                        1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacítv priemysle a službách
 • Schéma pomoci:                      Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického Transferu

 

Harmonogram projektu:

 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
 • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:         07/2017
 • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:       09/2018

Hlavný cieľ projektu;

Cieľom projektu je rast inovačných kapacít v spoločnosti SCAME-SK, s.r.o. prostredníctvom obstarania súboru strojnotechnologických zariadení, ktoré by v spoločnosti umožnili zaviesť výrobu nových produktov – nástenných a panelových zásuviek série Xenia, konkrétne 6 typov nových panelových zásuviek, 6 typov nových nástenných zásuviek a jeden typ krabice na zásuvky. Nové produkty predstavujú inováciu produktov žiadateľa, pretože ide o významnú zmenu konštrukcie a tiež zmenu výrobného materiálu (extrudovaný polyamid PA6) nových produktov. Parciálnym cieľom je aj inovácia výrobného procesu pre nové produkty – zefektívnenie výroby, zníženie množstva odpadov a zníženie energetickej náročnosti výroby.

Hlavnou aktivitou projektu sú ostatné inovačné opatrenia, ktorých výsledkom je inovácia produktu (inovácia produktu je prevažujúci typ opatrenia, hoci zároveň dôjde aj k podstatnej inovácii procesu výroby). Podstatou inovácie produktu je obstaranie súboru strojnotechnologických zariadení na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podniku, s ohľadom na inovačné opatrenie – inováciu 13 typov produktov. Podstatou inovácie procesu je zefektívnenie výroby (zníženie výrobného času a zabezpečenie variability výroby vďaka technickému riešeniu zásuvkovej krabice), zmiernenie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie (zníženie množstva odpadového materiálu o 10% oproti tradičnému postupu výroby vďaka využívaniu menšie počtu foriem a nového typu vstupného materiálu – PA6, ktorý nie je potrebné granulovať, odpady z výroby je možné opätovne použiť ako vstupný materiál bez nutnosti chemického čistenia) a zníženie energetickej náročnosti výroby o 30 % (oproti tradičnej výrobe, ak by boli nové produkty vyrábané tradičným spôsobom).

Miestom realizácie projektu sú existujúce výrobné priestory spoločnosti – budovy na parcele č. 109/7 (sklad) a 109/6 (lisovňa plastov) zapísané na LV č. 3421 pre katastrálne územie Mokraď, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín.

 

VÝZVA NA SÚŤAŽ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SÚVISIACE S IMPLEMENTÁCIOU PROJEKTU

Názov:
RAST VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH A INOVAČNÝCH KAPACÍT V PRIEMYSELNOM PODNIKU SCAME-SK, S.R.O.

 

Kód projektu v ITMS2014+ :
313012D304

 

MLYN - DRTIČ PLASTU, SUŠIČKA SUCHOVZDUŠNÁ, JEDNOFÁZOVÝ NASÁVAČ, NÁSYPKA, MAGNET, DOPRAVNÍK LOMENÝ, TEMPERAČNÉ ZARIADENIE PRE LF, VYBERAČ VTOKOV  

Výzva Typ Príloha
 Výzva na súťaž LC4  .pdf   
 Vyzva na sutaz LC5  .pdf  
 Výzva na súťaž LC6  .pdf  
 Výzva na súťaž LC7  .pdf  
 Výzva na súťaž LC8  .pdf  
 Výzva na súťaž LC9  .pdf  
 Výzva na súťaž LC10  .pdf  
 Výzva na súťaž LC11  .pdf  

 

 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zverejnenie Typ Príloha
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC4  .pdf   
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC5  .pdf   
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC6  .pdf 

   -

 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC7  .pdf   
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC8  .pdf   
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC9  .pdf   
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC10  .pdf   
 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  LC11  .pdf   
 
 
Povinné zverejňovanie zmlúv
Zmluva Typ Príloha
 LC4 - Kúpna zmluva      .pdf  
 LC5 - Kúpna zmluva      .pdf  
 LC6 - Kúpna zmluva      .pdf  
 LC7 - Kúpna zmluva                         .pdf      
 LC8 - Kúpna zmluva  .pdf  
 LC9 - Kúpna zmluva  .pdf  
 LC10 - Kúpna zmluva  .pdf  
 LC11 - Kúpna zmluva  .pdf  

  

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zverejnenie

Typ

Príloha

Zverejnenie výsledkov LC1           

  .pdf

  

Zverejnenie výsledkov LC2          

 .pdf 

  

  Zverejnenie výsledkov LC3          

 .pdf 

 

 
aktualizácia 14.08.2018 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Newsletter

Dostaňte od nás zaujímavé novinky ako prví